Algemene voorwaarden

Advocaat – Reorganisatie Specialist – Interim

 1. Het Reorganisatie Bureau / Het Arbeidsrecht Bureau (hierna: “het kantoor”), een rechtsvorm met KvK-nummer 66692075, heeft als doel het beoefenen van de advocatuur en de verlening van juridische diensten. Mr. J.A. de Groot is als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle opdrachten aan het kantoor, daaronder begrepen alle aanvullende, gewijzigde en/of vervolgopdrachten. De toepasselijkheid geldt tevens voor alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan het kantoor verbonden zijn of op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege het kantoor zijn betrokken.
 3. De algemene voorwaarden worden voor aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever toegestuurd of ter hand gesteld.
 4. Indien de algemene voorwaarden eveneens in de Engelse taal zijn opgesteld, zal in het geval van geschil over inhoud of strekking van de algemene voorwaarden de Nederlandse tekst bindend zijn.
 5. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Het kantoor verricht alle diensten en overige werkzaamheden uit hoofde van een met het kantoor tot stand gekomen overeenkomst van opdracht (hierna: “de overeenkomst”), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor. Ten aanzien van de totstandkoming van de overeenkomst kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat.
 8. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten. De opdrachtgever stemt ermee in dat de overeenkomst onder verantwoordelijkheid van een advocaat van het kantoor wordt uitgevoerd, zo nodig met inschakeling van derden.
 9. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. De opdrachtgever machtigt het kantoor om namens hem eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden.
 10. Het kantoor neemt steeds de nodige zorgvuldigheid in acht om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat de door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers en alle andere zaken deugdelijk functioneren, en dat een datalek en/of cyberaanval (zoals gehackt worden of het oplopen van computervirussen) niet plaatsvindt. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet deugdelijk functioneren van genoemde zaken, datalekken en/of cyberaanvallen.
 11. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet als zij direct of indirect als belanghebbende zijn aan te merken.
 12. De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen alle (vermeende) aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht door het kantoor en iedere persoon die aan het kantoor is of in het verleden was verbonden, tenzij het een en ander het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van het kantoor of de vorenbedoelde personen.
 13. Het kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Markel Insurance (Westerlaan 18, 3016 CK Rotterdam) met een dekking die door de Nederlandse Orde van Advocaten is voorgeschreven. Het kantoor is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor een verzekerd bedrag dat jaarlijks maximaal € 1.000.000,- bedraagt. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.
 14. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht als gevolg van een doen of nalaten een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever leidt, is die aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door het kantoor afgesloten (individuele) beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval op grond van de verzekeringsovereenkomst voor rekening van het kantoor komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op basis van de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door het kantoor in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte en door de cliënt betaalde honorarium, exclusief BTW en verschotten, met een maximum van € 2.500,-.
 15. Voor een aansprakelijkstelling en/of het instellen van rechtsvorderingen geldt een vervaltermijn van 1 jaar nadat de gronden waarop de opdrachtgever zich beroept hem ter kennis zijn gekomen of hij met deze gronden redelijkerwijze bekend had kunnen zijn.
 16. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
 17. Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever aan het kantoor verschuldigd het honorarium, vermeerderd met omzetbelasting, alsmede eventueel verschotten en kantoorkosten.
 18. Tenzij anders overeengekomen wordt het honorarium berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief. De hoogte van het verschuldigde uurtarief wordt vooraf overeengekomen met de opdrachtgever. Het honorarium wordt jaarlijks geïndexeerd.
 19. Verschotten zijn kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt, waaronder bijvoorbeeld griffierechten, kosten van derden, deurwaarderskosten, koerierskosten en kosten van vertaling. De hoogte van deze verschotten varieert met de aard van de gerechtelijke procedure, de omvang van het financiële belang, de rol van de opdrachtgever in deze procedure als eiser dan wel gedaagde, etc. Deze kosten vormen geen vergoeding voor de werkzaamheden van het kantoor, doch zijn verschuldigd aan de betreffende derde, zoals de betrokken rechterlijke instantie, de deurwaarder etc. Het kantoor doet de opdrachtgever de verschotnota’s na ontvangst toekomen. Verschotten bestaande uit griffierechten dienen voorafgaand aan de gerechtelijke procedure te zijn voldaan, uiterlijk op een door het kantoor te vermelden tijdstip. Bij niet (tijdige) ontvangst van deze griffierechten, staat het het kantoor vrij – nadat dit vooraf aan de opdrachtgever is kenbaar gemaakt – om de werkzaamheden te staken of op te schorten, ook indien dit betekent dat in de gerechtelijke procedure een fatale termijn verstrijkt.
 20. Indien sprake is van een procedure is de opdrachtgever tevens kantoorkosten verschuldigd. Dit is een vaste procentuele opslag van 5% op het honorarium.
 21. De werkzaamheden worden periodiek – in beginsel maandelijks – aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Op de declaraties worden de in rekening gebrachte bedragen zoals genoemd gespecificeerd.
 22. Declaraties dienen – zonder opschorting of verrekening – binnen veertien dagen te zijn voldaan, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.
 23. Alleen betaling door overmaking op één van de aan het kantoor verbonden bankrekeningen tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting. Betaling door middel van een beroep door de opdrachtgever op verrekening is uitgesloten. De opdrachtgever is niet gerechtigd de verplichting tot betaling van declaraties van het kantoor op te schorten.
 24. Bij niet betaling van de door of in opdracht van het kantoor voor de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden, of indien het door het kantoor onvoldoende zeker wordt geacht dat de opdrachtgever de betalingsverplichtingen jegens het kantoor zal nakomen, is het kantoor gerechtigd de werkzaamheden zonder nadere ingebrekestelling op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande declaraties heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 25. Bij niet betaling van een of meerdere declaraties is de wettelijke (handels)rente verschuldigd, alsook – na de eerste aanmaning – de buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste 15% van het declaratiebedrag bedragen met een minimum van € 250,00.
 26. Indien de opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de declaratie heeft de opdrachtgever tot 45 kalenderdagen na de datum van de declaratie het recht om de hoogte van de declaratie te betwisten. Na 45 kalenderdagen vervalt dit recht. Betwisting kan enkel schriftelijk geschieden.
 27. In het geval het kantoor voor de eerste maal voor de opdrachtgever werkzaamheden verricht, gebeurt dit uitsluitend op basis van een voorschot, tenzij het kantoor anders bepaalt. Het kantoor blijft steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de oudste openstaande declaratie.
 28. Indien twee of meer opdrachtgevers partij zijn bij de met het kantoor gesloten overeenkomst, zijn al deze opdrachtgevers jegens het kantoor hoofdelijk verbonden voor de nakoming van diens verplichtingen uit de overeenkomst.
 29. Voor de opdrachtgever die (een deel van de) declaratie(s) vergoed krijgt, bijvoorbeeld door een rechtsbijstandverzekeraar of een werkgever, geldt dat de opdrachtgever – al dan niet naast de betalingsplichtige – hoofdelijk verbonden is en blijft voor de betaling van de declaraties.
 30. Zowel opdrachtgever als het kantoor mag de overeenkomst op ieder moment opzeggen. Deze opzegging zal op zichzelf nimmer leiden tot enige (schadevergoedings)verplichting, behoudens tot de verplichting tot betaling van openstaande declaraties, onderhanden werk en kosten. De bepalingen van deze algemene voorwaarden die naar hun aard bedoeld zijn om ook na afloop van de overeenkomst tussen partijen te blijven gelden blijven onverminderd van kracht. In geval van een (partiële) ontbinding, (partiële) vernietiging en of wijziging van de opdracht blijven deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
 31. Het kantoor maakt geen gebruik van een derdengeldrekening, heeft geen beschikking over een stichting derdengelden en kan aldus geen derdengelden ontvangen.
 32. Het kantoor werkt in beginsel elektronisch bij het verstrekken van advies, informatie, declaraties, etc. Tenzij anders overeengekomen gaat de opdrachtgever akkoord met het verstrekken van gegevens op elektronische wijze.
 33. Persoonsgegevens van de opdrachtgever worden verwerkt conform het Privacy Statement die bij de opdrachtbevestiging worden meegezonden, waarin inzichtelijk is gemaakt hoe het kantoor uitvoering geeft aan de in (o.a.) de AVG neergelegde verplichtingen jegens degenen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. De opdrachtgever is akkoord met het Privacy Statement.
 34. Een dossier waarin de werkzaamheden tot een einde zijn gekomen wordt gedurende zeven jaar bewaard, waarna het kantoor het dossier zal vernietigen.
 35. De opdrachtgever is ermee bekend dat het kantoor krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: “de Wwft”) de verplichting kan hebben de opdrachtgever te identificeren en de identificatie te verifiëren. De opdrachtgever is verplicht hier steeds volledige aan mee te werken op de in de Wwft voorgeschreven wijze. Het kantoor zal de vereiste gegevens vastleggen en bewaren in overeenstemming met de Wwft. De opdrachtgever is er voorts mee bekend en aanvaardt dat het kantoor op grond van de Wwft, alsmede de daarbij behorende besluiten, regelingen en richtsnoeren, verplicht is om in die regelgeving omschreven ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten. De opdrachtgever accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van de advocaat en doet afstand van ieder recht het kantoor of de advocaat strafrechtelijk, tuchtrechtelijk, civielrechtelijk of anderszins aan te spreken uit hoofde van het handelen van de advocaat in overeenstemming met de genoemde wettelijke verplichtingen.
 36. De klachtenregeling van het kantoor, zoals gepubliceerd en te raadplegen op de websites is van toepassing op de dienstverlening van het kantoor. Indien de klacht niet is opgelost na het doorlopen van de interne klachtenregeling zal de klacht kunnen worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam ter verkrijging van een bindende uitspraak.
 37. De externe vervangingsregeling (o.a. bij calamiteiten) is bij de Orde van Advocaten te Amsterdam gedeponeerd.
 38. Het kantoor behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen.
 39. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en het kantoor is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

Download hier de Algemene Voorwaarden als pdf. Die zijn makkelijker uit te printen.

Menu